Peaches & Cream

ÁSZF

Jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza az adatkezelő weboldalán történő adatkezeléssel kapcsolatos körülményeket.

Az adatkezelő adatai:

Név: H&S Corporation Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.
Adatkezelés helyszíne: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.
Képviseletében: Kovács Gyula ügyvezető
Adószáma: 1411072-2-42
Telefonszám: +36703818380
E-mail címe: pappgergely@gmx.com
Internetes elérhetősége: www.peachesandcream.hu

Weboldal

Az adatkezelő által használt weboldal a www.peachesandcream.hu linken érhető el. A weboldal az adatkezelő szolgáltatásának bemutatására szolgál. A weboldalon regisztráció nem lehetséges. Az adatkezelő 16 év alatti személyek adatait nem kezeli. Amennyiben tudomására jut, hogy a weboldal használata során 16 év alatti személy személyes adata került az adatkezelő birtokába, az adatokat azonnal törli.

A tárhelyszolgáltató biztonsági okokból tárolja az IP címeket, böngésző típus adatot, ISP adatot, időbélyegzőt, az úgynevezett log file-ban, melynek időtartama 1 év. Szintén biztonsági okokból a weboldal is tárolja az IP címeket (hackertámadás megelőzésére), melynek időtartama 1 hónap.

Az adatkezelő cookie-kat használ – kis szöveges fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja.

A statisztikai cookiek a Google Analytics működtetéséhez szükséges adatokat gyűjtik, így például: hány alkalommal látogatta az érintett a weboldalt, mikor történt a legelső és a legutolsó látogatás, időbélyegzővel rögzítve, amikor a felhasználó megkezdte, és befejezte az oldal látogatását, honnan látogatta (földrajzi helymeghatározás), milyen keresőt használt és mely linkekre kattintott, valamint milyen a felhasználó internetének sávszélessége. A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót személy szerint azonosítsa, de egy későbbi látogatás során felismeri, hogy ugyanarról a számítógépről és böngészőről már járt valaki az oldalon. Az adatokat a felhasználói szokások mérésére lehet használni, így annak feltérképezésére, hogy a weboldal tartalma jobban illeszkedjen a látogatói szokásokhoz. A Google Analytics méréseit az alábbi linken található kiegészítő telepítésével teljesen ki lehet kapcsolni az adott böngészőben: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A látogató a saját böngészőjéből bármikor törölheti a cookie-kat, az alábbiak szerint:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozzilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

 

Az adatkezelő a statisztikai célú adatkezelést az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A részletes leírás (cél, szolgáltató, adattárolási idő, adattovábbítás) az alábbi táblázatban olvasható:

Név Szolgáltató Kezelt adat Cél Adatkezelési határidő Adattovábbítás
_ga Google Analytics - first party Online azonosító, ideértve cookie azonosító, internet protocol cím és eszköz azonosító; ügyfél azonosító Felhasználók azonosítása. Egyedi azonosoítót regisztrál, amelynek használatával hozza létre a statisztikai adatokat arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. 2 év USA
_gat Google Analytics - first party cookie azonosító, internet protocol cím és eszköz azonosító; ügyfél azonosító Tárolja az internetkapcsolatra, sávszélességre conatkozó adatokat. 1 nap USA
_gid Google Analytics - first party Online azonosító, ideértve cookie azonosító, internet protocol cím és eszköz azonosító; ügyfél azonosító Felhasználók azonosítása. Egyedi azonosoítót regisztrál, amelynek használatával hozza létre a statisztikai adatokat arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. 1 nap USA
collect Google Analytics felhasználó és böngésző azonosító, időbélyegző, egyéb adat Adattovábbítás a Google Analytics felé a látogató eszközével és viselkedésével kapcsolatban, valamint követi a látogatót eszközökön és marketing csatornákon keresztül. Session USA
Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Szerverszolgáltató – Giganet Internet Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1., amely az adatokat Magyarország területén kezeli.
Rendszergazda – Szikora Marcell egyéni vállalkozó, 4467 Szabolcs, Szabolcs vezér út 57., aki az adatokat Magyarországon kezeli.
Marketing tanácsadó - Koncz Péter Tamás egyéni vállalkozó, 3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 32/B, aki az adatokat Magyarországon kezeli.
A statisztikai adatgyűjtés tekintetében - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Előfordulhat harmadik országba történő adattovábbítás (Egyesült Államok). Az adatok megfelelő szintű védelme érdekében a szolgáltató alávetette magát az Európai Unió által jóváhagyott Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) programnak, melynek részletei itt ellenőrizhetők: https://www.privacyshield.gov/list.

Az érintett jogai:

Hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, az adatkezelés céljához, a címzettek kilétéhez (különös tekintettel a harmadik országba való továbbításra), az adatok tárolásának időtartama, az adatok forrása, amennyiben nem közvetlenül az érintettől szerezte be az adatkezelő.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés);
a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 


Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez; a véleménnyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; közérdekű archiválás vagy tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog: Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 


Ha az adatkezelés az előző szakasz alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozáshoz való jog: A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg, ide értve a profilalkotást is. Az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog: Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait vagy szabadságát, valamint nem sértheti a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot, valamint nem alkalmazható, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlása keretén belül végzett feladatai végrehajtásához szükséges.

Kérelem előterjesztésének joga: Kérelmével vagy panaszával közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat, a fent megjelölt elérhetőségeken. Amennyiben az adatkezelőhöz a fent megjelölt jogokkal kapcsolatos kérelem érkezik, első lépésként megvizsgálja, hogy a kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ezt követően indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az adatkezelő a tájékoztatást nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy nem áll módjában az érintettet beazonosítani. Amennyiben az adatkezelő a kérelem nyomán nem tesz intézkedést, ennek okáról egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet, a felügyeleti hatósághoz és a bírósághoz történő jogorvoslati jogával egyetemben.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre. Ez esetben az adatkezelő észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Jogorvoslati lehetőségek:

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén panasszal, vagy bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Amennyiben bírósági utat kíván igénybe venni, a Törvényszékek jogosultak eljárni, azzal, hogy az érintett lakóhelye szerinti Törvényszék is rendelkezik hatáskörrel.

Kérdésed van?
Kérjük írja meg nekünk tapasztalatát, ötletét, esetleges panaszát klubunkkal kapcsolatban, vagy ha rendezvényt kívánna nálunk lebonyolítani!